fbpx

Правила и условия

Тези условия представляват регулиране на всички търговски и нетърговски отношения между Airport Parking  и неговите клиенти. За всички останали въпроси и ситуации, които не са обхванати тук, прилагаме българското законодателство.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

1.1. Airport Parking – сайт, собственост на Армат Арм ЕООД, дружество, което поддържа и притежава авторските права върху сайта www.airportparking.bg

1.2. Сайт – интернет сайт, който е достъпен на адрес http:// www.airportparking.bg

1.3. Потребител – всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до Сайта и/или е използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

1.4. Продукт – предлагани със средствата на сайта услуги, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

1.5. Съдържание – информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

1.6. Услуга – предоставяната посредством сайта възможност за поръчване и изпълняване на предлаганите чрез него услуги, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

1.7. Тези правила и условия са предназначени да регулират всички нетърговски и търговски взаимоотношения между Армат Арм ЕООД (Airport Parking) и нейните  клиенти. За всички други възникнали въпроси и ситуации не засегнати тук се прилага българското законодателство.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1.Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, Airportparking.bg предоставя на потребителите на сайта следната информация:

2.1.1. Доставчик по договорите за продажба от разстояние е Армат Арм ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 207350852, със седалище и адрес на управление  гр. София, п.к. 1510
р-н Подуяне
ж.к. Хаджи Димитър, бул./ул. Кочо Честименски, бл. 76, ап. 707 – наричан по-долу Airport Parking.

2.1.2.Армат Арм ЕООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни с номер …….

2.1.3. Основните характеристики на предлаганите на сайта услуги се съдържат в описанието на всяка конкретна, както и в информационната част на сайта;

2.1.4. Цените на услугите предлагани от Airport Parking са оповестени на сайта на компанията в български лева. Заплащането се извършва онлайн, на място в брой, с дебитна или кредитна карта и само в български лева.

2.1.5. Стойността на комуникационните услуги за връзка с представители на Airport Parking не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план на съответния абонат;

2.2. С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената по-горе информация и всяко подаване на поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при изпълнението на поръчаните услуги, удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

3.1.Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение.

3.2. При ползване на услугите потребителят е длъжен:

3.2.1. да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;

3.2.2. да подава заявки/поръчки единствено, когато има интерес от използване на услугата; по възможност да избягва изпращане на дублиращи се заявки в кратък интервал от време, преди изпълнението на първата подадена заявка;

3.2.3. да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

3.2.4. при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; да не използва възможностите за публикуване на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);

3.2.5. да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, при публикуване на мнението си да завоалира произхода и/или вида на публикуваното съдържание;

3.2.6. да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

3.2.7. да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

3.2.8. да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

3.2.9. да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

3.2.10. да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

3.2.11. да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Приемайки настоящите условия и въвеждайки лични данни чрез форма за подаване на заявка в www.airportparking.bg , потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Airport Parking. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от Airport Parking за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

4.2. Airport Parking гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

4.3. Airport Parking си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на Airport Parking.

4.4. Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

4.5. Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени в базата данни на www.airportparking.bg, при ползване на услугите.

4.6. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира съгласието си, Airport Parking да съхранява и обработва въведените от него данни (включително и лични), като има право свободно да ги използва при предоставянето на услугите, за маркетингови цели и др.  Също така има право свободно да използва данните за изготвянето на аналитична информация (която не позволява идентифицирането на отделен потребител), като същата може да бъде предоставяна на трети лица по преценка на Airport Parking.

V. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ.

5.1. Подаването на заявки се извършва чрез формата за заявки.

5.1.1. Заявки могат да бъдат извършени без регистрация.

5.2. Коректността за попълнената от потребителя информация се носи от него, като при некоректна информация и/или при информация, за която има основателно съмнение, че е невярна, Airport Parking има право едностранно да откаже регистрацията на потребителя.

5.3. След избора на услуга и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва в информационната система на Airport Parking за обработка. Airport Parking има право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на подадената от потребителя информация, чрез обаждане на посочените от него контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да бъде открит в рамките на 2 часа от подаване на заявката, Airport Parking има право едностранно да я отмени.

5.4. След успешна проверка на въведените от потребителя данни, Airport Parking изпраща на потребителя подтвърждаващ е-мейл за извършена регистрация, а при следващи поръчки е-мейл с приета за изпълнение заявка.

5.5. Заявки през сайта се приемат денонощно. Можете да се свържете с дежурен оператор 24 часа / 7 дни в седмицата на телефон – 0884096968

5.6. Приема се, че всеки клиент направил резервация чрез уеб сайта на компанията Airport Parking, телефон 0884096968 или паркирал на територията на паркинг, стопанисван от Airport Parking, приема и е съгласен с тези правила и условия.

Паркоместата, отдавани под наем от Airport Parking са с размери съответно:

Широчина: 235 см.

Дължина: 510 см.

5.7. При използване на услугите на Airport Parking, клиентът удостоверява, че е собственик на превозното средство (или че е упълномощен от собственика да го използва) и че превозното средство е в добро техническо състояние(преминало технически преглед), застраховано в съответствие с всички приложими законови изисквания и има сертификат за регистрация. При наличие на обстоятелства, при които някое от горепосочените условия не е изпълнено или валидността му изтича по време на резервирания престой – Airport Parking има право едностранно да откаже резервацията.

5.8. При попълване на формата за резервация или извършване на резервация по телефона – Airport Parking съставя двустранен договор за наемане на паркомясто, който същевременно се изпраща от Airport Parking на e-mail адреса на клиента. 

5.9. При приемане на автомобила от служител на Airport Parking – същият се заснема от 4 диагонални ъгъла преди приемане.

5.10. При неспазване на резервирания период от страна на клиента – същия дължи наем в размер на 8 лева на ден престой на автомобила – след изтичане на предплатения период. Наема в размер от 8 лева на ден – престой на автомобила на паркинг, след предплатения период се дължи в пълен размер и се изчислява до момента на получаване на автомобила от клиента. Airport Parking не носи отговорност за непотърсени автомобили, повече от 1 месец, след изтичане на резервирания период.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА AIRPORTPARKING.BG

6.1. Airportparking.bg не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта; Airportparking.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

6.2. Airportparking.bg се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. Airportparking.bg не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

6.3. Airportparking.bg не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

6.4. Airportparking.bg няма задължението да контролира съдържанието, което потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

6.5. Airportparking.bg не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове, които са публикувани на Airportparking.bg.

6.6. При използването на услугите, потребителят може да получи достъп до съдържание, което има обиден, неморален или неприемлив характер. Airportparking.bg не отговаря по какъвто и да е начин за наличието и/или достъпа на потребители до такова съдържание и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на получаването на достъп и/или използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез сайта.

6.7. В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, Airportparking.bg не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

6.8. Airportparking.bg не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица;

6.9. Airportparking.bg не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на Airportparking.bg

VII. ПРАВА НА AIRPORT PARKING ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

7.1. Airport Parking има изключително право, по своя преценка, едностранно да променя правилата за достъп и ползване на Сайта и/или предоставяните чрез него услуги.

7.2. Airport Parking има изключителното право да променя (включително да заличава) публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в интернет.

7.3. Airport Parking има изключителното право, по своя преценка, да ограничава и/или прекратява достъпа до сайта и предлаганите от него услуги на потребители, както и да заличава публикувана от тях информация, в случаите, в които със своите действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на потребители на сайта и/или на Airport Parking.

7.4. Airport Parking има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Цялата информация, съставянето и подредбата на Airportparking.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на комерсиално използване – е позволена единствено с изричното писмено съгласие на Airport Parking.

8.2. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на Airportparking.bg и „ПроТехСис“ЕООД. При достъп до сайта и/или използване на услугите, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други разпоредби на българското и международното законодателства, дори последните да не са упоменати в настоящите условия.

8.3. Airport Parking има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез поставянето на съобщение за това в сайта, както и поместване на актуалния след промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на потребителите.

8.4. С осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, потребителят декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от сайта услуги.

8.5. Airport Parking не носи отговорност за щети причинени от трети страни или от други клиенти на компанията, но предоставя цялата налична информация под формата на показания на ощетените страни.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Платформа за ОРС

Уебсайт на ГД „Правосъдие и потребители“ за АРС/ОРС

© 2019 AirportParking.bg. All rights reserved.